Priorităţi, obiective şi politici privind dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene – strategia „Еuropa 2020“

Mecanismele pentru dezvoltarea durabilă sunt reprezentate de diferite directive și regulamente UE privind emisiile şi aplicarea  de sancțiuni pentru producătorii și consumatorii ce produc emisii poluante ce depăşesc normele stabilite.  Iniţiativa "20x20x20", adoptată de către Parlamentul European la 17. 12. 2008, impune tuturor producătorilor de automobile până în 2012, să atingă o valoare de 120 g/km emisii de CO2, iar în 2020 - 95 g/km pentru întreaga industrie automotivă din UE. Acest lucru înseamnă că, până în 2020 se va ajunge la o reducere a emisiilor de CO2 cu 20% comparativ cu anul 1990, cu o pondere de 20% a surselor de energie regenerabilă în mixul energetic total şi la o eficiența energetică cu 20% mai mare comparativ cu prognoza pentru 2020. Aceste obiective vor fi atinse prin Schema prezentată în Tabelul 2.2. În cazul neatingerii acestor obiective, se vor aplica sancțiuni conform Tabelul 2.3 (revista Utilities, februarie 2009).

Таbelul 2.2. Graficul de îndeplinire a obiectivelor de reducere a emisiilor din industria producătoare de automobile

tab-2-2
  Тabelul 2.3. Amenzi pentru producătorii de automobile în cazul neîndeplinirii obiectivelor de reducere a emisiilor de СО2
  tab-2-3

În cadrul "Hărţii rutiere pentru o Europă eficientă", adoptate de Comisia Europeană la 20.09.2011, sunt prezentate provocările și oportunitățile capitalului natural al Europei în ceea ce priveşte capitalul natural şi sectoarele-cheie ale economiei.

În ceea ce priveşte Sursele Energetice Regenerabile, parlamentul european a adoptat o rezoluţie prin care fiecare stat este obligat să atingă un nivel de 20% din producţia totală, iar 10% din producţia totală de energie electrică să fie destinată transportului. O altă cerinţă a Parlamentului European este ca până în 2020, 4% din combustibili să fie de generaţia a două de biocombustibili – din uleiuri uzate şi biomasă.

Pentru atingerea obiectivelor respective, firmele sunt susţinute prin diferite mecanisme de finanţare şi de facilitare a activităţii acestora.

Pentru evaluarea inovării privind conformitatea acestora cu dezvoltarea durabilă, metoda cea mai potrivită constă în explorarea întregului ciclu de viață al inovării. Acesta acoperă impactul inovării asupra mediului și a resurselor naturale necesare pentru producerea acestora şi necesare pentru această inovație, producția de materiale necesare şi de energie, producţia, distribuția, utilizarea, întreținerea echipamentului, lichidarea și reciclarea deșeurilor până la materii prime utilizabile. Astfel sunt acoperite toate efectele produsului prin eliminarea transferul de efecte dăunătoare asupra altor activități cu scopul ascunderii efectelor negative. Toate conexiunile dintre etapele de producție sunt exprimate în unități de cantitate de material sau energie. Este necesară o prezentare cât mai completă și acoperitoare a fluxurilor de materiale și de energie din cadrul tuturor etapelor din ciclul de viață. Pentru a asigura un impact cât mai diminuat în ceea ce priveşte epuizarea resurselornnaturale neregenerabile, acestea se vor reduce cu cantitățile eliberate din materiale reciclate.

Aceste materiale pot trece prin ciclul economic de producţie a materialului respectiv în mod repetat, aşa cum se întâmplă cu deşeurile metalice, dar pentru produsul în cauză ele vor fi raportate pentru un singur ciclu de producţie, urmând ca la următorul ciclu să fie raportate pentru un alt produs. Participarea în fluxurile  energetice care intră în evaluarea cotelor lor de emisii provenite de la toate etapele ciclului de viață. De exemplu, energia electrică necesară pentru extracția de minereu, cărbune, oțel, de fabricație a produsului, utilizarea produsul, reciclarea materialelor.

În cadrul Strategiei adoptate de Uniunea Europeană privind dezvoltarea până în anul 2020  – „Еuropa 2020“ sunt formulate cinci obiective pentru UE până în 2020:

  1. Ocuparea forţei de muncă – asigurarea unui loc de muncă pentru 75 % din populaţia cu vârste între 20 şi 64 de ani;
  2. Cercetare și dezvoltare - investirea a 3% din PIB-ul UE în activităţi de cercetare și dezvoltare;
  3. Schimbările climatice și energia - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% (sau chiar 30% în cazul în care sunt îndeplinite condițiile) comparativ cu anul 1990; obținerea a 20% din energie din surse regenerabile de energie; creșterea eficienței energetice cu 20%;
  4. Educaţia - reducerea ratei de abandon şcolar timpuriu la sub 10%, cel puțin 40% din tinerii cu vârsta între 30 şi 34 ani să aibă studii superioare finalizate;
  5. Sărăcia și excluziunea socială - cel puțin cu 20 de milioane mai puține persoane sărace sau expuse riscului de sărăcie și excluderea socială a persoanelor în UE.

Textul integral al documentului şi al altora conexe acestuia poate fi consultat la adresa

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

Principalele caracteristici ale obiectivelor strategiei sunt:

  • să furnizeze o imagine de ansamblu de indicatori-cheie pe care UE trebuie să-i acopere până în 2020.
  • să adapteze şi să transformă în obiective naționale, astfel încât fiecare țară a UE să poată verifica progresul său spre obiectivele stabilite.
  • nu implică partajarea sarcinilor - acestea sunt obiective comune care trebuie realizate printr-o combinație de acțiuni la nivel național și european.
  • sunt interdependente și se consolidează reciproc - o mai bună educație contribuir la găsirea unui loc de muncă și reducerea sărăciei; cercetarea și inovarea în economie, combinate cu o utilizare mai eficientă a resurselor ne face mai competitivi şi duce la crearea de noi locuri de muncă; investiții în tehnologiile ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice, creând în același timp noi oportunități de afaceri și locuri de muncă.