Rezumat

Regiunile sunt teritorii normative, ale căror granițe sunt fixate în condiții de reducere a autorităților locale și dimensiunii populației în regiune, menționată ca fiind corespunzătoare consumului economic optim al resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor acestora.

În scopul unificării în anul 1998 a fost introdus așa numitul Nomenclator al unităților teritoriale statistice (NUTS) ale UE, care astăzi este cunoscut sub numele de Sistemul de diviziune al regiunilor. Acesta include trei niveluri regionale pe regiuni NUTS, plus încă două niveluri de unități administrative locale.

În Bulgaria regiunile de la nivelul NUTS 1 sunt două: "Bulgaria de Nord și Sud-est" și "Bulgaria de Sud-Vest și Centrală de Sud". La nivelul NUTS 2 sunt stabilite șase zone de planificare: Zona de Nord-vest, Zona Centrală de nord, Zona de Nord-est, Zona de Sud-est, Zona de Sud-vest, Zona Centrală de Sud.

Dezvoltarea regională poate fi definită ca activitate conștientă a societății, orientată către coordonarea și reglementarea proceselor într-un anumit teritoriu, în vederea armonizării acestora și creării unor condiții optime de muncă, trai și refacere a populației, precum și dezvoltarea bunăstării agenților economici pe baza creșterii eficienței producției publice.

Creșterea economică exprimă majorarea valorii bunurilor și serviciilor produse într-o economie națională pe o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Cel mai frecvent se măsoară ca procent de creștere / mărire a produsului intern brut (PIB).

Dezvoltarea economică este asociată cu îmbunătățirea nu numai a rezultatelor economice sub forma unei creșteri a PIB, dar și cu o situație mai bună a capitalului uman, competitivitatea regională, infrastructura de bază, dezvoltarea ecologică, sănătatea, securitatea, incluziunea socială, alfabetizarea etc.

Solidaritatea este unul dintre principiile de bază de dezvoltare regională a UE și sub aspect economic este reflectată prin aplicarea unor politici și activități de depășire a decalajului economic și de stimulare a creșterii, iar  instrumentul acestora sunt diferitele fonduri europene pentru finanțarea economiilor naționale și regionale.

Politica de coeziune este o activitate specifică a UE, care include transferul de resurse între statele membre prin bugetul Uniunii pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea durabilă, prin investiții în oameni, infrastructură, ocuparea forței de muncă și inovare.

Acțiunile instituțiilor implicate în aspectele dezvoltării regionale în Bulgaria sunt orientare către trei domenii de impact:

 1. reducerea diferențelor interregionale și intraregionale în nivelul de dezvoltare economică, socială și teritorială;
 2. asigurarea condițiilor pentru creșterea economică rapidă și un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;
 3. dezvoltarea cooperării teritoriale.

Direcțiile strategice, obiectivele șiprincipiile politicii Uniunii Europene de dezvoltare regională își găsesc aplicarea în sistemul de management al dezvoltării regionale în Bulgaria prin intermediul următoarelor obiective principale:

 1. dezvoltarea echilibrată și durabilă a țărilor și regiunilor;
 2. dezvoltarea unei rețele echilibrate policentrice de centre urbane;
 3. intensificarea proceselor de cooperare europeană teritorială prin elaborarea unor strategii de dezvoltare spațială a zonelor de cooperare transfrontalieră și a rețelei de centre urbane în acestea;
 4. integrarea spațială a regiunilor bulgare cu regiunile din Uniunea Europeană și cu regiunile din țările vecine.

Politica de dezvoltare regională este un element important și reglementat din punct de vedere legal al dezvoltării socio-economice a țării. Principalele instrumente ale acestei politici sunt definite în Legea dezvoltării regionale și acestea sunt:

 1. Planul național de dezvoltare;
 2. Cadrul strategic național de referință;
 3. Programele operaționale, cofinanțate din fondurile UE;
 4. Strategia națională pentru dezvoltare regională;
 5. Planuri de dezvoltare regionala;
 6. Strategii de dezvoltare ale districtelor;
 7. Planuri municipale de dezvoltare.

Un document cheie, pe care fiecare stat membru al UE trebuie să-l întocmească, pentru a primi resurse din fondurile Uniunii, este CadrulStrategic Național de Referință (CSNR). Acesta definește obiectivele principale ale politicii de dezvoltare și prioritățile care urmează să fie finanțate. Intervențiile pentru realizarea priorităților stabilite în CNSR pentru  Bulgaria pe anii 2007 - 2013 sunt grupate în șapte programe operaționale și două planuri strategice.

Programele Operaționale (PO) sunt documente aprobate de Comisia Europeană, care stabilesc strategia de dezvoltare a unei țări membre printr-un set de priorități finanțate printr-un fond. Programele abordează problemele socio-economice principale și prezintă politica guvernamentală de soluționare a acestora.

Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria estefinanțat cu resurse europene și sprijină dezvoltarea zonelor de frontieră eligibile, atât în România, cât și în Bulgaria. Conceptul pentru această inițiativă transfrontalieră vizează încurajarea dezvoltării de noi tranzacții de afaceri, creșterea schimbului de informații și îmbunătățirea accesului la frontieră. Zonele bulgare și române cooperează pentru prevenirea inundațiilor, pentru conservarea resurselor naturale și pentru stimularea dezvoltării turismului.

fig-3-7

Figura 3.7. Absorbția fondurilor europene în prima jumătate a anului 2012 în Bulgaria