Obiective strategice, principii și abordări ale dezvoltării regionale

Formularea și punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională creează condiții pentru dezvoltarea integrată echilibrată și durabilă a zonelor. Acest lucru este valabil pe deplin pentru Uniunea Europeană, care ca structură supranațională unește 27 de țări și aproximativ 490 milioane de oameni. Fiecare țară membră are propria sa identitate culturală, moștenire istorică, trăsături naționale și are un nivel diferit de dezvoltare economică. Este semnificativ faptul că pentru diferențele economice majore, ultimele două state membre nou-venite, Bulgaria și România, potrivit datelor oficiale pentru anul 2011, au un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor de 46% și 49% respectiv din media UE-27. Acest indicator ilustrează unul dintre motivele pentru apariția și aplicarea unuia dintre principiile fundamentale ale UE, și anume - solidaritatea. Solidaritatea sub aspect economic este reflectată prin aplicarea unor politici și activități de depășire a decalajului economic și de stimulare a creșterii, iar  instrumentul acestora sunt diferitele fonduri europene pentru finanțarea economiilor naționale și regionale. Fondurile atrag resurse de la bugetul comun al UE, care pentru anul 2012 este de 147,2 miliarde Euro. Principalele surse de strângere de fonduri sunt impozitele (în special TVA), taxele vamale, taxele și tarifele pe care statele membre le realizează din bugetele sale naționale, proporțional cu produsul intern brut (PIB) pentru fiecare țară. În figura următoare este arătată contribuția pe care diferitele surse le au în formarea bugetului UE (datele sunt pentru anul 2012):

fig-3-2

Vizualizați mai multe informații despre bugetul Uniunii Europene la:http://europa.eu/pol/financ/index_bg.htm

Politica de coeziune este o activitate specifică a UE, care include transferul de resurse între statele membre prin bugetul Uniunii pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea durabilă, prin investiții în oameni, infrastructură, ocuparea forței de muncă și inovare. Pentru Politica de coeziune 2007-13 sunt alocate 347,41 miliarde Euro - 35,7% din bugetul UE.

Principalele obiective sunt:

 • Obiectivul 1 - "Coeziune" (Convergență): măsuri de promovare a creșterii economice și de dezvoltare în țările cel mai puțin dezvoltate și regiunile din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. În acest scop sunt prevăzute aproape 82% din resursele politicii - 283 miliarde Euro;
 • Obiectivul 2 - "Competitivitate regională șiocuparea forței de muncă": este îndreptată în afara regiunilor cel mai puțin dezvoltate. Are drept scop de a spori competitivitatea regiunilor prin stimularea comerțului, inovare și promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, spirit antreprenorial, protejarea mediului înconjurător. Resursele monetare în acest scop – 16%, 55 miliarde euro;
 • Obiectivul 3 - "Cooperare teritorială europeană": îmbunătățirea cooperării transfrontaliere prin inițiative comune locale și regionale orientate spre dezvoltarea teritorială integrată. Resurse monetare - puțin peste 2%, aproximativ 9 miliarde euro.

În figura 3.3. sunt arătate regiunile care fac obiectulul impactului în cadrul politicii regionale a UE pentru perioada 2007-2013. Este important de remarcat faptul că nevoile concrete de intervenție sunt specifice fiecărei regiuni. În culoarea roșu sunt marcate acele regiuni care au nevoie de un sprijin mai substanțial.

Din bugetul total al politicii de coeziune pentru Bulgaria sunt prevăzute 6,853 miliarde Euro, din care 2,283 miliarde Euro sunt de la Fondul de Coeziune. Aproape întreaga sumă este direcționată spre obiectivul "Coeziune", iar pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" sunt acordate 179 milioane Euro pentru țara noastră. Fondurile au fost repartizate pe cote anuale cu tendință de creștere.

Untitled5

Figura 3.3. Harta politicii de coeziune a UE pentru anii 2007-2013

sursă: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.html

fig 4

Figura 3.4. Fonduri pentru Bulgaria conform politicii de coeziune a UE (milioane Euro)

Vizualizați starea actuală a politicii de coeziune a Uniunii Europene la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_bg.cfm

Acțiunile instituțiilor implicate în aspectele dezvoltării regionale în Bulgaria sunt orientare către trei domenii de impact:

 1. Reducerea diferențelor interregionale și intraregionale în nivelul de dezvoltare economică, socială și teritorială;
 2. Asigurarea condițiilor pentru creșterea economică rapidă și un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;
 3. Dezvoltarea cooperării regionale.

Direcțiile strategice, obiectivele șiprincipiile politicii Uniunii Europene de dezvoltare regională își găsesc aplicarea în sistemul de management al dezvoltării regionale în Bulgaria prin intermediul următoarelor obiective principale:

 1. Dezvoltarea echilibrată și durabilă a țărilor și regiunilor;
 2. Dezvoltarea unei rețele echilibrate policentrice de centre urbane;
 3. Intensificarea proceselor de cooperare europeană teritorială prin elaborarea unor strategii de dezvoltare spațială a zonelor de cooperare transfrontalieră și a rețelei de centre urbane în acestea;
 4. Integrarea spațială a regiunilor bulgare cu regiunile din Uniunea Europeană și cu regiunile din țările vecine.

Principalele abordări și principii pentru a atinge obiectivele de dezvoltare regională pot fi deduse din Strategia națională de dezvoltare regională a Bulgariei pentru perioada 2012 - 2022, și anume:

 • Punerea în aplicare a unei strategii integrate dezvoltare, care să ia în considerare aspectele teritoriale, particularitățile specifice și potențialul de dezvoltare a regiunilor țării.
 • Integrarea în procesul de planificare strategică la nivel regional și local a obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
 • Realizarea unei dezvoltări teritoriale policentrice și echilibrate, pentru promovarea dezvoltării integrate a orașelor; pentru sprijinul zonelor rurale și specifice; pentru realizarea integrării teritoriale în regiunile de graniță și transnaționale; pentru asigurarea competitivității zonelor prin economii locale puternice; pentru îmbunătățirea angajamentului teritorial și pentru atenția față de valorile de mediu, peisaj și culturale ale zonelor.
 • Utilizarea potențialului teritoriilor puternic urbanizate pentru generarea creșterii economice și locurilor de muncă, precum și pentru stimularea dezvoltării teritoriilor zonelor adiacente ale orașelor.
 • Consolidarea coeziunii interne și atenuarea dezechilibrelor și inegalităților admise în domeniul economic, social și teritorial.
 • Eficacitatea acțiunilor de protecție și utilizare rațională a resurselor naturale și a patrimoniului cultural bogat al zonelor.
 • Activizarea potențialului propriu de dezvoltare a zonelor de la nivelul 2.
 • Efortul de sprijinire a competitivității tuturor regiunilor.
 • Atenție asupra legăturilor și relațiilor funcționale dintre centrele de dezvoltare și teritoriile învecinate.
 • Aplicarea integrată a instrumentelor de dezvoltare.

Vizualizați textul complet al Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru Bulgaria pe perioada anilor 2012 – 2022 la următorul link:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598

<< 1 2 >>