Structura, domeniul de aplicare și instrumente ale programelor politicii de dezvoltare regională în Bulgaria

Politica de dezvoltare regională este un element important și reglementat din punct de vedere legal al dezvoltării socio-economice a țării. Principalele instrumente ale acestei politici sunt definite în Legea dezvoltării regionale și acestea sunt:

 1. Planul național de dezvoltare;
 2. Cadrul Strategic Național de Referință;
 3. Programele operaționale, cofinanțate din fondurile UE;
 4. Strategia națională pentru dezvoltare regională;
 5. Planuri de dezvoltare regionala;
 6. Strategii de dezvoltare ale districtelor;
 7. Planuri municipale de dezvoltare.

Legea dezvoltării regionale:

http://www.europe. bg/htmls/page.php?id=2516& ca­te­gory=267

și Regulamentul de aplicare al Legii de dezvoltare regională, În vigoare din data de 31.08.2008, Adoptat prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 216 din data de 02.09.2008, Publicat în Monitorul Oficial, nr. 80 din data de 12.09.2008;

212.122.182.71/MRRB.../mrrb_Pravilnik_za_Prilagale_na_ZRR.doc

 

Strategia națională de dezvoltare regională definește obiectivele pe termen lung și prioritățile politicii de stat pentru dezvoltarea regională a țării, precum și conformitatea acesteia cu celelalte politici structurale.

Planurile regionale de dezvoltare stabilesc obiectivele și prioritățile pe termen mediu pentru dezvoltare durabilă integrată regională și locală pe teritoriul zonei respective de la nivelul NUTS 2, în conformitate cu prevederile Strategiei naționale de dezvoltare regională și celorlalte politici structurale.

Strategia de dezvoltare a districtelor stabilește obiectivele și prioritățile pe termen mediu de dezvoltare a districtului (nivelul NUTS 3), precum și orientările strategice pentru elaborarea planurilor de dezvoltare municipale. Sunt elaborate în conformitate cu planul de dezvoltare regională și Schema regională de dezvoltare spațială a zonei de la nivelul 3 (district).

Planul municipal de dezvoltare stabilește obiectivele și prioritățile pe termen mediu de dezvoltare a municipiului, în conformitate cu strategia de dezvoltare a districtelor și conceptul de dezvoltare spațială a municipiului.

 

Vizualizați mereu definiții actuale ale documentelor de planificare în Legea de dezvoltare regională a Bulgariei la adresa:

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135589285

Un document cheie, pe care fiecare stat membru al UE trebuie să-l întocmească, pentru a primi resurse din fondurile Uniunii, este CadrulStrategic Național de Referință (CSNR). Acesta definește obiectivele principale ale politicii de dezvoltare și prioritățile care urmează să fie finanțate. CSNR este în concordanță cu Orientările strategice privind coeziunea Uniunii, în același timp luând în considerare și prioritățile stabilite în Programul național de reforme, care este cadru de politică economică pe termen mediu al Bulgariei. Cadrul conține o analiză a punctelor forte, punctelor slabe și potențialul de dezvoltare, strategia de intervenții, prioritățile, precum și lista Programelor operaționale.

Intervențiile pentru realizarea priorităților stabilite în CNSR pentru  Bulgaria pe anii 2007 - 2013 sunt grupate în șapte programe operaționale și două planuri strategice.

ProgramulOperațional (PO) este un document aprobat de Comisia Europeană, care stabilește strategia de dezvoltare a țării membre printr-un set de priorități finanțate printr-un fond. Programele abordează problemele socio-economice principale și reprezintă politica guvernamentală de soluționare a acestora.

Programele operaționale definite în cadrul CSNR sunt:

 • PO"Transport" - investiții în modernizarea infrastructurii de transport. Îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor de transport. Finanțare din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Buget: 1,624 miliarde Euro.
 • PO"Mediu înconjurător" - axat pe protejarea și îmbunătățirea stării resurselor naturale; îmbunătățirea gestionării deșeurilor; conservarea biodiversității. Finanțare din FC și FEDR. Buget: 1,466 miliarde Euro.
 • PO"Dezvoltarea Resurselor Umane" – asistență pentru ocuparea forței de muncă, accesul la educație și incluziunea socială. Finanțare din FSE. Buget: 1,032 miliarde Euro.
 • PO "Dezvoltarea competitivitățiieconomieibulgare" - promovarea inovării și creșterea eficienței întreprinderilor, îmbunătățirea mediului de afaceri. Finanțare din FEDR. Buget: 0,988 miliarde Euro.
 • PO"Capacitatea Administrativă" - îmbunătățirea gestionării administrației și creșterea calității serviciilor oferite de aceasta. Finanțare din FSE. Buget: 0,154 miliarde Euro.
 • PO "Dezvoltare regională" - dezvoltarea orașelor și regiunilor adiacente, sprijinirea municipalităților mici, elaborarea schemelor de transport. Finanțare de la FEDR. Buget: 1,361 miliarde Euro.
 • PO "Asistență tehnică" – asigurarea de sprijin pentru punerea în aplicare a CSNR, coordonarea gestionării și controlul programelor operaționale. Finanțare de la FEDR. Buget: 0,048 miliarde Euro.

Vizualizați informații actuale despre programele operaționale în vigoare în Bulgaria la adresa: http://www.eufunds.bg/

În figura de mai jos este ilustrată relația dintre obiectivele de coeziune ale UE, fondurile care furnizează resurse de investit și programele operaționale naționale în Bulgaria.

fig-3-5

Figura 3.5. Relația dintre politica de coeziune a UE și programele operaționale în Bulgaria

Primirea și cheltuirea resurselor din fondurile UE necesită construirea și funcționarea unui sistem strict de gestionare și control în fiecare stat membru, inclusiv și Bulgaria. Principalele unități ale acestui sistem sunt o unitate centrală de coordonare, un organ de management, o unitate intermediară, un organ ce certificare, un organ de audit, comitetul de supraveghere.

 

<< 1 2 >>