Politici privind dezvoltarea capitalului social în UE

Scopul politicilor de coeziune economică și socială în cadrul UE constă în limitarea disparităților în dezvoltarea economică și socială a regiunilor și promovarea schimbării structurale în dezvoltare, care să conducă la creșterea economică și socială.

Pentru perioada 2007 – 2013 au fost definite reglementările privind politica de coeziune. Conform acestora se vor utiliza drept fonduri structurale Fonduri Europene de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. Fondurile de Orientare și Garantare în domeniul agricol şi pescuit sunt alocate din Fondurile Structurale.

Priorităţile politicilor regionale ale UE pentru perioada curentă sunt grupate a jurul a trei obiective: „Apropiere”, „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” şi „Cooperare teritorială europeană”.

Ţinta 1 „Apropiere” – prin intermediul acesteia se urmărește accelerarea apropierii statelor membre cel mai puțin dezvoltate și a regiunilor, prin îmbunătățirea condițiilor de creștereeconomică și ocupare a forței de muncă, prin creșterea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul fizic și uman, dezvoltarea inovațiilor şi a societăţii, bazate pe cunoștințe, pentru a se adapta la schimbările economice și sociale, protecția și îmbunătățirea calităţoo mediului și a eficienței administrative. Criteriile de eligibilitate pentru finanțarea regiunilor le constituie Fondurile structurale și Fondul de Coeziune. Bulgaria este eligibilă pentru finanțare în cadrul Obiectivului 1.

Ţinta 2: “ Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” - îndreptată în afara regiunilor mai puțin dezvoltate pentru a se consolida competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă, prin anticiparea schimbărilor economice și sociale, inclusiv a celor legate de deschiderea comerțului, prin inovare și promovarea unei societăţi bazate pe cunoaștere, spirit antreprenorial, protecția și îmbunătățirea adaptabilității angajaţilor și a mediului de afaceri, precum și dezvoltarea piețelor forței de muncă. Finanțarea se acordă de la FEDR și FSE

Ţinta 3: „Cooperare teritorială europeană” – orientată către cooperarea transforntalieră, pe de o parte prin inițiative transnaționale comune, iar pe cealaltă parte - prin acțiuni care să conducă la dezvoltare teritorială integrată legată de prioritățile comunitare, precum și a rețelelor de schimb de experiență la un nivel teritorial adecvat. Este finanțată de către FEDR.

Bazându-se pe principiul de solidaritate între cetăţenii Uniunii Europene şi pe cea de progres economic şi social comun, statele membre ale UE dezvoltă o politică europeană regională, finanţată cu fonduri ale UE, iar astfel Uniunea Europeană exersează influenţă asupra planificării dezvoltării la nivel regional şi local.

Alte principii pentru implementarea de politici sociale durabile în cadrul UE:

  • Principiul de parteneriat – acțiunile Comunitare completează și sprijină activitățile naționale. Acestea sunt rezultatul unui proces strâns de cooperare și consultare între Comisia Europeană (CE) şi statul respectiv, în procesul respectiv fiind implicate autoritățile naționale desemnate la nivel central și local și partenerii socio-economici.
  • Principiul de coordonare – CE şi statul garantează coordonarea şi evitarea suprapunerii de finanţări din fonduri diferite şi asistenţă prin intermediul altor instrumente financiare.
  • Principiul descentralizării – asigură delegarea drepturilor din partea CE către statul membru privind administrearea Fondurilor Structurale şi de Coeziune;
  • Principiul complementarităţii – fondurile din partea UE pot fi suplimentate cu surse de finanțare locale nivelul cărora este determinat de autorităţile din statul membru.

Pentru perioada 2014-2020 Programul Operațional de Dezvoltare Regională Europeană 2020 (ROP 2014-2020) acoperă principalele priorități ale UE şi se axează pe cel de-al doilea principiu din cele enumerate mai jos:

  1. Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazată pe cunoştinţe şi inovaţie;
  2. Creştere durabilă – promovarea unei economii cu accent pe ecologie şi competitivitate, cu o utilizare mai eficientă a resurselor;
  3. Creșterea favorabilă incluziunii - stimularea economiei cu un nivel ridicat de locuri de muncă, ceea ce duce la coeziunea socială și teritorială.

Cadrul strategic comun a legislaţiei europene include 11 obiective tematice, dintre care 7 sunt direct legate de dezvoltarea socială regională pentru perioada 2014-2020, și anume:

Ţinta 6. Protejarea mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Ţinta 7. Promovarea transportului durabil;

Ţinta 8. Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității acesteia.

Ţinta 9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;

Ţinta 10. Investiţii în procesul de educaţie;

Ţinta 11. Consolidarea capacității instituționale;

Documentaţia națională privind Programul Operațional pentru dezvoltarea regiunilor este armonizată cu cea europeană şi acoperă o gamă largă de priorități ale Programului Naţional de Dezvoltare 2020 și sunt prezentate în:

  • Subprioritatea 3.2. Promovarea dezvoltării aşezărilor urbane și îmbunătățirea integrării regiunilor bulgare în planul național;
  • P3, Subprioritatea З.4 Sprijin pentru utilizarea eficientă și durabilă a potențialului turistic;P3, Subprioritatea З.5 Crearea condițiilor pentru protejarea și îmbunătățirea mediului;
  • P7, Subprioritatea 7.2 Creşterea gradului de eficienţă energetică.

721

Poză:Politica energetică a Municipiului Dobrich poate servi drept exempl altor orașe europene cu condiții similare în privinţa clădirilor

http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=8396